Juridische kennisgevingen

Identificatie en publicatie

Deze site is gepubliceerd door : PROJET-Z, Maatschappelijke zetel : 216 J rue de la Charmille, 57560 Saint Quirin – FRANKRIJK, Siret nummer : 89208824600012 hierna te noemen de Uitgever.

De directeur van de publicatie van de website is Stéphane Hurth, manager van Projet-Z met Jean-Marc Dameron en Olivier Guillembet.
Door deze website te raadplegen, stemt u er zonder voorbehoud mee in deze voorwaarden na te leven. Indien u deze voorwaarden niet aanvaardt, verzoeken wij u deze site niet langer te raadplegen en de informatie op deze site niet te lezen of te downloaden.

Aangezien de wettelijke vermeldingen te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving kunnen worden gewijzigd, aangepast of bijgewerkt, raden wij u aan deze regelmatig te raadplegen. Als u deze site blijft gebruiken, betekent dit dat u deze wijzigingen aanvaardt.

Host - Site ontwerp

De website host is o2switch 222-224 Boulevard Gustave Flaubert 63000 Clermont-Ferrand – Frankrijk.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de o2switch-dienst op 04 44 44 60 40.

De site is gemaakt door Jean BRECHEMIER jbrechemier.com

Intellectueel eigendom

Alle elementen op de projet-z.com site zijn het exclusieve eigendom van Projet-Z, met uitzondering van commentaar op foto’s (zie hoofdstuk foto’s), en worden beschermd door de toepasselijke intellectuele en industriële eigendomsrechten. Projet-Z verleent de gebruiker een persoonlijk gebruiksrecht van alle elementen van de site dat geen enkele overdracht van de hierboven vermelde rechten inhoudt. In dit verband is het de gebruiker verboden om zonder voorafgaande toestemming van Projet-Z enig gebruik te maken dat strijdig is met het doel, namelijk het normale gebruik van de site, met inbegrip van het geheel of gedeeltelijk kopiëren, reproduceren, wijzigen, verspreiden, weergeven of verkopen, op welke wijze en in welke vorm dan ook, van enig element van de site of daarmee verband houdend, op welke wijze dan ook, en voor welk ander doel dan ook, inclusief voor commerciële doeleinden. Bij gebreke van een dergelijke machtiging kan een dergelijk gebruik aanleiding geven tot passende gerechtelijke stappen en strafrechtelijke vervolging.

Foto's

Foto’s over de pagina bezoek
Rocher de Dabo >> commons.wikimedia.org
Sarrebourg >> fr.wikipedia.org/
Strasbourg >> search.creativecommons.org

Nancy >> fr.wikipedia.org/
Metz >> fr.wikipedia.org/
Musée Lalique >> fr.wikipedia.org/
Donon >> en.wikipedia.org/wiki/Mont_Donon
Plan incliné (Par © Raimond Spekking) >> commons.wikimedia.org

Informatietechnologie en burgerlijke vrijheden

Projet-Z zet zich in voor de bescherming van de privacy van haar gebruikers, in overeenstemming met de geldende regelgeving en in het bijzonder met de wet “Informatique et Libertés” nr. 78-17 van 6 januari 1978, zoals gewijzigd, in overeenstemming met haar beleid voor de bescherming van persoonsgegevens. Het doel van deze verwerking is om ons in staat te stellen: contact met u op te nemen om u informatie te verschaffen over onze activiteiten; statistieken op te stellen met betrekking tot het aantal bezoekers van de site.

Beperking van aansprakelijkheid

De gebruiker erkent kennis te hebben genomen van deze gebruiksvoorwaarden en stemt ermee in zich eraan te houden.
De gebruiker van de website erkent dat hij/zij over de nodige vaardigheden en middelen beschikt om toegang te krijgen tot deze website en deze te gebruiken. De gebruiker van de website erkent te hebben geverifieerd dat de gebruikte computerconfiguratie geen virus bevat en dat deze in perfecte staat verkeert. Projet-Z stelt alles in het werk om gebruikers te voorzien van beschikbare en gecontroleerde informatie en/of hulpmiddelen, maar kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor fouten, het niet beschikbaar zijn van functies en/of de aanwezigheid van virussen op haar site. De op deze site verstrekte informatie is louter informatief en ontslaat de gebruiker niet van verdere, gepersonaliseerde analyse. De uitgever staat niet in voor de juistheid, volledigheid of actualiteit van de op zijn site gepubliceerde informatie. Bijgevolg erkent de gebruiker dat hij/zij deze informatie onder zijn/haar exclusieve verantwoordelijkheid gebruikt. De gebruiker wordt ervan in kennis gesteld dat tijdens zijn bezoeken aan de site automatisch een cookie in zijn browser kan worden geïnstalleerd. Een cookie is een blok gegevens waarmee de gebruiker niet kan worden geïdentificeerd, maar dat wordt gebruikt om informatie op te slaan met betrekking tot de navigatie van de gebruiker op de site. De browsersoftware kan worden geconfigureerd om de gebruikers te informeren over de aanwezigheid van een cookie en, indien nodig, om het te weigeren, zoals beschreven op het volgende adres: www.cnil.fr. De gebruiker beschikt over alle hierboven vermelde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door middel van cookies worden meegedeeld onder de hierboven vermelde voorwaarden. De gebruikers van de website zijn verplicht zich te houden aan de bepalingen van de gewijzigde wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 betreffende de informatica, de bestanden en de vrijheden, waarvan de overtreding strafbaar is. In het bijzonder moeten zij met betrekking tot de persoonsgegevens waartoe zij toegang hebben of zouden kunnen krijgen, zich onthouden van elke vergaring, elk misbruik en, in het algemeen, elke handeling die inbreuk kan maken op het privé-leven of de reputatie van personen.

Privacybeleid

De gewijzigde wet nr. 78-17, bekend als de Loi Informatique et Libertés, regelt het gebruik van informatie met betrekking tot een natuurlijke persoon in Frankrijk.
Ook Projet-Z wordt rechtstreeks door deze wetgeving getroffen.
Deze wetgeving legt de bedrijfsleider en de werknemers strikte verplichtingen op met betrekking tot het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens en verleent rechten aan de personen wier gegevens zijn verzameld en verwerkt.
Deze externe Privacy Policy wordt uitgegeven door PROJET-Z vertegenwoordigd door haar managers: Stephane Hurth, Jean-Marc Dameron en Olivier Guillembet. Doel ervan is de betrokkenen te informeren over de wijze waarop hun persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking worden verzameld en verwerkt.
Waar van toepassing is het niet-verplichte karakter van de gegevens die u mogelijk wordt gevraagd, op de verzamelformulieren aangegeven met een asterisk. Als u niet antwoordt, kan Projet-Z uw verzoek niet in behandeling nemen.

Bekendmaking en bijwerking van de procedure

Dit beleid treedt in werking op 1 augustus 2021.
Deze procedure zal ten minste om de drie jaar worden bijgewerkt.